Hva ravnene hvisker...

  

  

Fra en av våre åndsfrender og jotunbankere har vi fått tilsendt stoff av meget interessant slag. I sine studier var han masterstudent i menneskets adferdsøkologi på NTNU.

Vi gir ham ordet:

Til Vegtam

Jeg sender her vedlagt til deg en hypotese som jeg skrev mens jeg var student på hovedfag i menneskets atferdsøkologi (biologi) på NTNU. Hypotesen er en resonnering ut i fra evolusjonær forståelse som fører fram til at man er nødt til å konkludere med at det eksisterer en etnisk-religiøs gruppe som har kontroll over det vestlige samfunnet. 
 
Fordelen med denne hypotesen når man skal si sannheten om jødene, er at den er virkelig fullstendig hypotetisk utledet (altså uten å ofre jødene en tanke på forhånd). Det vil si den er utledet ved å lete etter en ledig nisje i et stort menneskesamfunn som praktiserer universell altruisme. Denne hypotesen har sin tilblivelse i det at jeg som hovedfagsstudent ville finne den ultimate måten å føre genene sine videre på i vårt vestlige samfunn. 
 
Før jeg skrev denne hypotesen så var jeg som alle andre indoktrinert i forhold til jødene og reagerte emosjonelt avvisende på enhver negative beskrivelse av jødene og deres handlinger. Hos meg hadde de virkelig de uskyldiges offerstatus, akkurat slik som vår elite programmerer oss til å reagere. Men etter at jeg hadde skrevet hypotesen og deretter leitet noen timer på nettet etter informasjon om en etnisk gruppe som kunne stemme med hypotesens kriterier, så var jeg befridd fra all indoktrinert tenkning om jødene. Jeg klarte etter dette å se jødene på en helt ny måte. 
 
Dette betyr altså at denne hypotesen har kraft i seg til å befri folk fra det synet som man programmeres til å ha om jødene. Hypotesen vil nok ikke befri alle som leser den, den stiller krav til abstrakt logisk tankegang med evolusjonær vinkling, men den vil klare å befri noen.  
 

Vi går til hypotesen Hypothesis. 

 

Så vidt vi kan se er det ingen folkegruppe i historisk tid hypotesen fanger bedre inn enn nettopp jødene. Deres ferd gjennom historien forklares av hypotesen. Den italienske mafia og de kinesiske triader er også parasiterend grupper på menneskeheten, men de tilfredsstiller ikke vår gruppes alle kriterier - særlig ikke det religiøse.

 

I sine arbeider har Kevin MacDonald i vesentlig grad kastet lys over jødene som folkegruppe i et sosiologisk/psykologisk perspektiv. Og vi ser at hypotesen  forklarer deres adferd slik han beskriver den. 

 

Vi er av den mening at jødenes agenda, slik den blir beskrevet av hypotesen, ble utviklet under det babylonske fangenskap. Dette blir nøye påvist i Kontroversen om Sion slik det blir framstilt av Douglas Reed. "Alle mennesker gråt da de hørte lovens ord."

 

I dag er ca. 90 % av jødene khazarer, et tyrkisk/mongolsk folk som konverterte til judaismen på 700-tallet. De har dermet ingen historisk tilknytning til Israel eller er en del av de semittiske folkeslag. Men de har skapt det sionistiske monstret Israel - de har skapt sitt miljø.

 

Vegtams sider.

 

Carl Gustav var en forstandig mann – han ville ikke samarbeide med Freud.

 

Mye tyder på at da Kogsspeilet ble skrevet for ca 800 år siden, var det enda en rest av folkekjærlighet og samholdskraft igjen i røysa og litt kunnskap om betingelsene for fokets overlevelse og trivsel. Trolig var dette en rest fra den tid åsatroen rådde.

Hør bare: 

Om det kommer uår i folket, er det verre enn om det kommer uår i landet. Et land kan bli hjulpet om det står vel til i grannelandene og kyndige menn ordner med tilførselen derfra. Men om det blir uår i folket, i landets seder, da følges det av de aller største skader. For ingen kan kjøpe fra andre land seder eller mannevett om det ødelegges eller spilles som før fantes i landet.

 

I dag er folkeegne seder og mannevett mangelvare og folket er på vei mot selvutslettelse. Det mangler ikke på at man springer til fremmede land for å hente hjelp – dog uten at vi ser noen virkning av idretten:

  • Arbeiderpartiet dro til det jødestyrte Sovjetunionen etter visdom.

  • SV sendte Knut Løfsness til det jødekontrollerte Øst-Tysklan for å bli kurset.

  • Rødt har lært av jøden Karl Marx

  • Kristelig folkeparti priser blodofferet på Golgata til Jehovas tilfredshet og sverger til jødenes pengeteknikk.

  • De borgelige partiene holder seg til kapitalismen, pengeprimatet og gjeldspengesystemet: alt jødiske oppfinnelser til folkeplyndring og egen vinning.

  • Og Miljøpartiet De Grønne holder seg til alle disse ting i tillegg til å være ledet av khazarjøden Rasmus Hansson. Videre er de fleste av dem «humanister».

 

Og storparten av folket bekjenner seg til Jehova og dyrker ham – når de ikke springer til valgurnene og ber om mer av den rådende galskap. Noen er begynt å søke tilflukt hos Allha og slippe løs muslimeri av medinatapning...

Kan det bli verre?

 

Vi anbefaler at man søker tilbake til de gamle seder – kanskje mannevettet da vil sildre tilbake...

Og vi anbefaler Den folkeøkonomiske ordning som pengeteknisk og økonomisk rammebetingelse for folkets økonomiske liv.

 

Jung visste hva han pratet om ...

  

Fra Den Nordiske Motstandsbevegelsens nettsider finner vi de følgende punkter fra den pengetekniske siden av deres program:
Man vil:

•Forlate den nåværende finansordningen.
•Innføre en statskontrollert sentralbank med monopol på å skape penger.
•Avskaffe renten.
•Innføre en avgift for de som holder betydelig kapital ute av sirkulasjon


Dette betyr at man vil:


1) avskaffe de nasjonale pengeenheter for de enkelte land i Norden og innføre en felles sentralbank og en felles myntenhet.

 

2) benytte en avgift eller negativ rente for å jage private penger og investeringer rundt i økonomien etter ønske eller behov fra det offentlige.
( Punkt 2) er i pakt med teoriene til Silvio Gesell. Om Gesell sa  Keyns: Når Marx er glemt vil Silvio Gesells tanker fremdeles leve videre. (Fritt etter hukommelsen.))


Ad 1): Dette peker i retning av en sentralstyrt og sterk stat med tendens til oppløsning av nasjonalstatene.

 

Ad 2): Ordningen er hverken ønskelig eller nødvendig.


La det være sagt: Ordningen er grei nok og vil nok føre mot de overordnete mål, men vi foretrekker en helt annen løsning.


Vi foretrekker:

1) At de nasjonale pengenheter beholdes for de enkelte land med egen tilhørende sentralbank, og at en felles myntenhet, Nordenkronen, innføres i tillegg med tilhørende sentralbank.
Nordenkronen fungerer som utenlandskrone, de nasjonale myntenheter gjør det ikke, men kan veksles til Nordenkrone.
Dette gir større selvråderett og fleksibilitet i økonomien for de enkelte land, og større uavhengighet overfor utlandet. Uten sin nasjonale pengeenhet mister folkene en frihetsgrad.

 

2) Gjennom sentralbanken og Finansdepartementet har folket til rådighet alle de penger som trengs til investeringer eller kjøp fra næringslivet. Negativ rente er derfor unødvendig. De private kapitaler kan hvile trygt hvor de er, og øke i verdi med de fallende priser.

                                                            *

Vi er av den oppfatning at Den Nordiske Motstandsbevegelsen legger opp til en unødvendig og uønskelig sterk økonomisk sentral statsdannelse som ikke har gjenklang i folkene.
Slikt vil bare føre til motstand mot det ønskelige og nødvendige nordiske samarbeid som vil måtte komme om de nordiske folkene skal overleve i livskampen.
Vi oppfordrer derfor Motstandsbevegelsen til å revidere sin pengeteknikk. Et tips til slikt finner man her:

 *

Programmet ellers er en annen sak ... men høyst verdifullt siden folkets overlevelse er det sentrale punkt.

 

Han var statsminister i Israel. 

 

Under Det babylonske fangenskap (ca. 586 - 539) skapte levittene jødeguden - Gud Herren, Jehova - i sitt bilde - i levittenes bilde skapte de ham, slik han kommer til syne i Toraen ... som en psykopat av kosmiske dimensjoner.  Og ved å tro på og bekjenne seg til ham, blir   jødene strengt tatt sin egen gud.

Den kristne Faderen og den judaistiske Herren er ikke av samme ånd og vesen. Blodofferet på Golgata var - og er - ikke til Faderen, men til Herren. Kristendommen blir dermed en avart eller forlengelse av Den judaistiske lære og en hjelper for denne læren. Treenigheten maskerer Herren.

 
I sin kortversjon, lyder den judaistiske lære - levittenes lære - omtrent slik:

 

Jeg, Herren din gud, har skapt himmel og jord og alt som finnes i himmelen og på jorden.
Jeg har valgt dere, Jødene, til mitt eiendomsfolk foran alle de andre folkene og foran alt annet av mitt skaperverk.
Hvis dere holder den lov jeg har gitt dere, alle forbud og alle påbud, skal jeg gjøre dere til verdens herrer, og alle de andre folkene skal bli deres tjenere.
Og alle rikdomer i verden skal tilhøre dere, og Jerusalems porter skal være åpne ved dag og ved natt, og folkene skal bære sine rikdommer til dere.

 

Fra Wikipwdia: ###


I ly av ca. 1500 persiske soldater ble så Den nye pakt, Loven, og dermed Den judaistiske lære, påtvunget det jødiske folket i Jerusalem.  Folket ble et offer for læren.
I Skriften heter det: "Alle mennesker gråt da de hørte Lovens ord". 

 

***

Denne lære er etter propagandaversjonen av begrepet rasisme en ren rasistisk lære.
En mer riktige og virkelighetsnær definisjon av begrepet finner vi her:

 

Vi vil mene denne lære, Judaismen, kan være det verste åndsprodukt begått av mennesker. En meget stor del av verdens ondkap, uhyrligheter, fatigdom og elendigheter strømmer ut fra denne kilde.   ##   ##. 

 

Den gud som opptrer i GT, er ingen god gud.

Faderen=Gud Herren=YHWH=Jehova=Allah=Den onde.

 

I dag ser vi at Den nye verdensorden, NWO, søkes virkeliggjort på grunnlag av denne lære, og med et lite antall jødiske pengefyrster i sentrum.

Medisinen mot NWO finner vi her

 

***

Kontroversen om Sion.

Et streiftog i Toraen, Loven, Det gamle testamente:

(1. Kongebok 10,14; Ordspråkene 11,15 og 22,7; Nehemia 5,4; 5. Mosebok 7,16, 23,19 og 28,12; Esajas 49,23; Haggai 2,7; Jeremia 30,11; Esajas kap. 60 og 61, samt Talmud.) (1. Mos. Kap.17 v. 1-14) (1. Mos. Kap 15)

 

Fra Talmud: 

##   ##

 

 

Blant folk som driver med å bringe sannhet og virkelighet for dagen, er 'Ockhams barberkniv' et ikke ukjent begrep: Forklar tingene på enkleste vis. 

Det er skjelden vi her i huset drister oss til å prøve oss som sannsigere. Men for nyttårsaften i år skal vi gjøre et unntak. Vi tar sjansen på å prøve oss med følgende forutsigelse: 

I sin nyttåtrstale vil Kongen sterkt anbefale nordmenn og samer å fortsatt begå kollektivt selvmord gjennom innvandring og lavt fødselstall. Og kanskje heller mer av begge deler enn mindre. Maskert som kristendom og humanisme. 

Hva er forklaringen på at Kongen ønsker å utrydde de folk han er konge for?

Det er her Ockhams barberkniv kommer inn...

Og vi flesker resolutt til og gir den enkleste forklaring vi øyner:

 

Han tilhører en jødisk familie!

Derfor: Han går med Pengefyrstene mot folket og folkene! Derfor fremmer han NWO - Den nye verdensorden.

 

Så vidt vi kan se er alle kjensgjerninger i saken forklart av dette som i seg selv er en kjensgjerning. (Til erindring: Kong Håkon og J. Bernadotte var begge høygrads frimurere.)
Vi sakser fra autoritativt hold: 

 

«Bjørnson, på sin side, ønsket ett nytt kongeslag, et dynastisk slag mellom den jødisk-marokkansk-svenske familien Bernadotte og den norrøne kongeætten Bjørnson via Bratt til Hårfagre.»  (Hentet fra biografien om Kong Olav)

 

Kong Haralds mor stammet fra Jean-Babtiste Bernadott. Han blir dermed av jødisk ætt.

 Om Jean-Babtiste Bernadotte er å fortelle at han ble gift med svigerinnen til Joseph, bror til Napoleon. Som medlem av familien ble han følgelig hjulpet på alle vis av Napoleon. Han fikk forfremmelser, belønninger og ble også hjulpet til kronen i Sverige. Hjelpen og vennligheten ble besvart med svik. Han vendte seg mot Napoleon mot løfte om Norge. Dermed begikk han også svik mot det norske folk og alle de nordiske folkene, et svik som har fortsatt på alle vis siden, særlig gjennom de pågående fokemord gjennom innvandring og lavt fødselstall.

 

Ikke å undres over at Kong Harald tidligere er kåret til månedens folkesviker

 

Bedre hadde det kanskje vært med en konge av folket og for folket... Hvor det stikker, går i hovedsak fram av Den folkeøkonomiske ordning...
... Akk ja... Vel, vi har lenge anbefalt en annen innvandringspolitikk - og nok også et høyere fødselstall for de to folkene. 

*

I alle fall - vi er enda noen som gjerne ser at nordmenn og samer - når de først oppsto og eksisterer - overlever som folk mellom andre folk og kan bridra bærekraftig til det etniske og kulturelle mangfoldet på jorden - og ikke forsviner i historiens mørke i en dødsdans av nattsvart multikult i løpet av noen få generasjoner ...

###   ###  ###   ###