Hva ravnene hvisker...

indirekte

Gullets dis

Etter å ha bombet Serbia i grus fordi serberne forsvarte landet sitt mot albanske muslimer, fikk kryptojødinnen, som belønning fra Norge, jobben med etisk evaluering av det norske oljefondets aksjeplasseringer.

 

Den grunnleggende konflikt i det menneskelig samfunn har alltid vært, er og vil alltid være konflikten mellom frihet og saveri.

Konflikten står mellom slaven og hans herre, eller folkene som er slavebundet og deres utsugende herrer.


Vi vil i det følgende befatte oss med hvordan folk eller folkegrupper indirekte kan gjøres til slaver. Direkte kjøp og salg av mennesker er en annen sak.


Det moderne slaveriet kan etableres på fire forskjellige måter overfor et folk eller en folkegruppe:

1. Gjennom at eiendomsretten til resurser i hav og på land ranes fra folket og tilfaller utsugerne.

2. Gjennom at produksjonsmidlene blir eid og kontrollert av utsugerne. ##

3. Gjennom utsugernes gjeldspengesystem; pengene blir satt i omløp som rentebærende lån/gjeld fra utsugernes banker. Folkets fripenger blir hindret å komme i omløp.

4. Kapitalens og pengefyrstenes fire friheter blir sluppet løs (Fri bevegelse av kapital, varer, tjenester og arbeidskraft/mennesker). Folkets rett til å hindre de nevnte friheter avskaffes.

***

Vi vil begrense oss til å se på punkt 3. og ilustrere det med to eksempler. Under Gjeldspengesystemet setter bankene pengene i omløp som rentebærende lånPengene blir skapt av intet på grunnlag av lånesøknaden.

Anta følgende:
A.
- En gjennomsnitts norsk arbeidstaker har en bruttolønn på 500 000 kr. Han betaler kr. 200 000 i skatt og har derfor kr. 300 000 til livsopphold.
- Han låner kr 3000 000 til hus til 5% rente p.a. med løpetid på 30 år.

Renten av lånet vil over 30 år beløpe seg til ca. 3000 000 kr.x5/100/2x30 = 2.250.000 kr.

 

For å betale renten på de penger som er laget av intet, må arbeidstakeren arbeide gratis for bankieren i 2250000 kr/300000kr/år= 7.5 år.

B.
- I Sverige ble renteandelen i prisene på varer og tjenester nylig funnet å være 40%. Vi antar det samme gjelder for Norge.
- Personen i eksempel A. forbruker varer og tjenester fra fødsel til død, anta hele sin nettoinntekt på kr 300 000. Han lever i 80 år.

Rente av årlig forbruk: kr. 300 000x40/100= kr.120 000
Gjennom sitt liv betaler han i rente: ca. kr. 120.000x80= kr.9.600.000

 

På grunn av renten må arbeidstakeren gjennom sitt liv arbeide gratis for bankieren i 9.600.000/300.000 år= 32 år.

 

I tillegg kommer at en stor del av våre skattepenger også går til betaling av renter ...

***

Eksemplene A. og B. er eksempler på slaveri - moderne slaveri! Alene på grunn av renten!

 

Under et fripengesystem ville dette slaveriet vært ungått, og arbeidet kunne i sin helhet kommet arbeidstakeren til gode.

Og at renten er ubetalelig i et samfunnsøkonomisk perspektiv - siden den betales med penger som er lånt i omløp og derfor alt knyttet til gjeld - gjør forbrytelsen vesentlig verre.

***

Våre politikere snakker om frihet og demokrati. Det samme gjør media. Men det de sier er bare løgn og propaganda.
De borgerlige partier har knapt lagt skjul på at de står på utsugernes side mot folket. Partiene på venstresiden hevder de står på folkets side mot "kapitalen". Disse enkle betraktninger viser at de lyver. Også venstresiden i politikken er frontorganisasjoner for pengemakta og De internasjonale pengefyrster. ###  ###
Andre bettraktninger ville verifisert for oss at Gjeldspengesystemet og kapitalismen har økonomiske kriser, folkemord og naturødeleggelse som virkninger av rentens eksponensielt voksende og ubetalelige gjeld.

Renten er krisenes mor...

***

Gullveig og Utsugerne herjer trolig heimen verre enn noen gang…

 

Gullveig.
Spiddet og støttet
av spyd savnet ei
Gullveig grådighet.
Som Heid herjer
hun enda heimen
- tre ganger brent -
ormleiets lyse dis.

 

Løsningen på forbrytelsen er et fripngesystem, for eks Den folkeøkonomiske ordning, båret fram av et folkekjærlig parti som er villig til å ta i med folkesvikerne og innføre de lover som gir oss det gode samfunn for nordmenn og samer i Norge.

Det moderne slaveri bygger på gjeld.

 Moderne slaveri.

Video om renter

 Vegtams side.

 

 

Det stunder til valg i 2017.

 

Å stemme på et av folkesvikerpartiene gjør oss delaktige i det pågående folkemord på nordmenn og samer disse partiene (med et mulig unntak av Frp) driver fram gjennom sin politikk.

 

I de siste tiår har det vært umulig å stemme uten å bli medskyldig i den rådende galskap. Det er vår mening at dette har endret seg ved dette valget. Forandringen heter Alliansen. Vi oppfordrer derfor folk til å stemme på Alliansen i alle fylker. I Hedmark går det også an å stemme på Norgespartiet.

 

 Det er mye som mangler på at Alliansen har et program vi er helt fornøyd med, særlig gjelder dette innvandring og pengeteknikk, men vi får arbeide med saken over valget.

 

Tenk hvilken glede det ville blitt i Røysa om ett eller flere av foræderpartiene falt under sperregrensen og Alliansen og Norgespartiet kom på Tinget.  :-D

 

Stem Alliansen

 

 

Vi hitsetter ovenfor konklusjonen av den vitenskapelige historiske analyse og utgreiing vi finner i Kerry Boltons verk Revolution From Above.

 

Når vi ser hvordan «kunsten» også blir utnyttet av De Internasjonale Pengefyrster til å utfjotte folket, faller det oss i tanker hvordan dronning Sonja har stilt seg som den høye beskytter av «Moderne kunst» - dette forunderlige ingen forstår – som erstatning for etnisk, nasjonal,  historisk, folkebevarende og begripelig kunst.

 

Den moderne kunst er internasjonal, globalistisk og uten tilknytning til folkenes tradisjoner, og derfor velegnet til å gjøre dem til historieløse slaver i tjeneste for sine herrer under Den Nye Verdensorden...

I tillegg blir følgende saker beviselig tungt økonomisk støttet av Pengeveldet i følge Bolton: 

 • Globalisering og privatisering av alle slag

 • Multikulturalisme og innvandring

 • Feminisme (for å bryte ned familien og øke arbeidskraft og skattegrunnlag.)

 • Statlig barneoppdragelse

 • Liberalisering av narkotika

 • Fri abort

 • Åpne grenser

 • Og «gode saker» av alle slag i navnet til «demokrati», «frihet», «antirasisme», «antisemitisme», «kristendom» og «humanisme».

 

Så kommer «krigen mot terror» og «krigen mot klimakrisen» for å kunne skattlegge folket og holde dem i konstant og lydig alarmberdskap.

 

Det hører med i bildet at CIA har vært ytterst hjelpsome på de fleste felter, ikke minst med finansieringen.

Det hører også med i bildet at dette nettverket av plutokrater -  bankierene, De internasjonale pengefyrster - for det meste tilhører De utvalgte ... De dyrker Jusaismen.

  

  

Fra en av våre åndsfrender og jotunbankere har vi fått tilsendt stoff av meget interessant slag. I sine studier var han masterstudent i menneskets adferdsøkologi på NTNU.

Vi gir ham ordet:

Til Vegtam

Jeg sender her vedlagt til deg en hypotese som jeg skrev mens jeg var student på hovedfag i menneskets atferdsøkologi (biologi) på NTNU. Hypotesen er en resonnering ut i fra evolusjonær forståelse som fører fram til at man er nødt til å konkludere med at det eksisterer en etnisk-religiøs gruppe som har kontroll over det vestlige samfunnet. 
 
Fordelen med denne hypotesen når man skal si sannheten om jødene, er at den er virkelig fullstendig hypotetisk utledet (altså uten å ofre jødene en tanke på forhånd). Det vil si den er utledet ved å lete etter en ledig nisje i et stort menneskesamfunn som praktiserer universell altruisme. Denne hypotesen har sin tilblivelse i det at jeg som hovedfagsstudent ville finne den ultimate måten å føre genene sine videre på i vårt vestlige samfunn. 
 
Før jeg skrev denne hypotesen så var jeg som alle andre indoktrinert i forhold til jødene og reagerte emosjonelt avvisende på enhver negative beskrivelse av jødene og deres handlinger. Hos meg hadde de virkelig de uskyldiges offerstatus, akkurat slik som vår elite programmerer oss til å reagere. Men etter at jeg hadde skrevet hypotesen og deretter leitet noen timer på nettet etter informasjon om en etnisk gruppe som kunne stemme med hypotesens kriterier, så var jeg befridd fra all indoktrinert tenkning om jødene. Jeg klarte etter dette å se jødene på en helt ny måte. 
 
Dette betyr altså at denne hypotesen har kraft i seg til å befri folk fra det synet som man programmeres til å ha om jødene. Hypotesen vil nok ikke befri alle som leser den, den stiller krav til abstrakt logisk tankegang med evolusjonær vinkling, men den vil klare å befri noen.  
 

Vi går til hypotesen Hypothesis. 

 

Så vidt vi kan se er det ingen folkegruppe i historisk tid hypotesen fanger bedre inn enn nettopp jødene. Deres ferd gjennom historien forklares av hypotesen. Den italienske mafia og de kinesiske triader er også parasiterend grupper på menneskeheten, men de tilfredsstiller ikke vår gruppes alle kriterier - særlig ikke det religiøse.

 

I sine arbeider har Kevin MacDonald i vesentlig grad kastet lys over jødene som folkegruppe i et sosiologisk/psykologisk perspektiv. Og vi ser at hypotesen  forklarer deres adferd slik han beskriver den. 

 

Vi er av den mening at jødenes agenda, slik den blir beskrevet av hypotesen, ble utviklet under det babylonske fangenskap. Dette blir nøye påvist i Kontroversen om Sion slik det blir framstilt av Douglas Reed. "Alle mennesker gråt da de hørte lovens ord."

 

I dag er ca. 90 % av jødene khazarer, et tyrkisk/mongolsk folk som konverterte til judaismen på 700-tallet. De har dermet ingen historisk tilknytning til Israel eller er en del av de semittiske folkeslag. Men de har skapt det sionistiske monstret Israel - de har skapt sitt miljø.

 

Vegtams sider.

 

Carl Gustav var en forstandig mann – han ville ikke samarbeide med Freud.

 

Mye tyder på at da Kogsspeilet ble skrevet for ca 800 år siden, var det enda en rest av folkekjærlighet og samholdskraft igjen i røysa og litt kunnskap om betingelsene for fokets overlevelse og trivsel. Trolig var dette en rest fra den tid åsatroen rådde.

Hør bare: 

Om det kommer uår i folket, er det verre enn om det kommer uår i landet. Et land kan bli hjulpet om det står vel til i grannelandene og kyndige menn ordner med tilførselen derfra. Men om det blir uår i folket, i landets seder, da følges det av de aller største skader. For ingen kan kjøpe fra andre land seder eller mannevett om det ødelegges eller spilles som før fantes i landet.

 

I dag er folkeegne seder og mannevett mangelvare og folket er på vei mot selvutslettelse. Det mangler ikke på at man springer til fremmede land for å hente hjelp – dog uten at vi ser noen virkning av idretten:

 • Arbeiderpartiet dro til det jødestyrte Sovjetunionen etter visdom.

 • SV sendte Knut Løfsness til det jødekontrollerte Øst-Tysklan for å bli kurset.

 • Rødt har lært av jøden Karl Marx

 • Kristelig folkeparti priser blodofferet på Golgata til Jehovas tilfredshet og sverger til jødenes pengeteknikk.

 • De borgelige partiene holder seg til kapitalismen, pengeprimatet og gjeldspengesystemet: alt jødiske oppfinnelser til folkeplyndring og egen vinning.

 • Og Miljøpartiet De Grønne holder seg til alle disse ting i tillegg til å være ledet av khazarjøden Rasmus Hansson. Videre er de fleste av dem «humanister».

 

Og storparten av folket bekjenner seg til Jehova og dyrker ham – når de ikke springer til valgurnene og ber om mer av den rådende galskap. Noen er begynt å søke tilflukt hos Allha og slippe løs muslimeri av medinatapning...

Kan det bli verre?

 

Vi anbefaler at man søker tilbake til de gamle seder – kanskje mannevettet da vil sildre tilbake...

Og vi anbefaler Den folkeøkonomiske ordning som pengeteknisk og økonomisk rammebetingelse for folkets økonomiske liv.