Hva ravnene hvisker...

Et politisk prinsipprogram for systemendring.

 ...Og forlat oss vår gjeld som vi forlater våre skyldnere...

Et evig jubelår innføres.

 

 

Prinsipprogram for Den Folkeøkonomiske Ordning. 

 

I. Den Folkeøkonomiske Ordning er et uregistrert politisk parti som søker seg registrert for å kome inn på Det Norske Storting.

 

1. Partiets navn: Den Folkeøkonomiske Ordning.

 

2. Partiets grunnleggende verdi: Folket. Folket er verdifullt.

Alle folkene er verdifulle.

 

3. Partiets overordnete mål: Folkets overlevelse som folk.

Folkets størrelse reguleres ved økonomiske midler og moderskapets status. xxx

 

Vi vil det norske og det samiske folks overlevelse som folk i maksimal velstand og velferd i et bærekraftig samfunn i økologisk likevekt og med Norge som aktivt vernet nasjonalstat. Dette innbefatter bekjempelse av de fiender og utsugere som arbeider for å utrydde det norske folk, tilintetgjøre norsk kultur, bryte ned Norge som nasjonalstat og slavebinde hele menneskeheten. #### ###. Annet steds blir de kalt for nidhoggere.

 

4. All innvandring av et hvert slag stanses. Repatriering av de folkefremmede som er i landet, startes. Statsborger med to eller flere statsborgerskap mister sitt norske. For de som ikke vil eller kan la seg repatriere, opprettes det to asylbyer, en for kvinner og barn og en for menn. Her kan de bo trygt og selvforsørgende i gode kår resten av livet, eller til de finner det mulig eller ønskelig å reise heim.

 

5. Et nytt rettsoppgjør dras i gang mot den politiske eliten i landet som har styrt de to folkene mot sin undergang.

 

II. Den pengetekniske ordning.

1. Et Norges økonomiske hovedstyre (NØH) innføres med representanter fra alle viktige områder i økonomien: SSB, NAV, Norges Bank (NB), Statens bedrifter, kommunenes bedrifter, LO og arbeidstakerorganisasjoner, arbeidsgiverorganisasjonene, m.fl.

 

2. Gjeldspengesystemet avskaffes og et fripengesystem innføres. Retten til å utstede og lage penger tas fra bankierene og gis tilbake til folket og forvaltes av Norges Bank, NØH og Finansdepartementet. Pengeverdien låses til arbeidstiden (eks. 100 kr = lønn for 1 gjennomsnittlig arbeidstime). Dagens banker kan bli filialer av NB, eller fortsette som før, men kan kun låne ut penger de selv eier. Renter på slike bankutlån forbys. Mot tillatelse kan det spekuleres/investeres med innskyternes penger. Bankene kan virke som depositobanker for folks penger og betalingsbanker for kjøp og salg. En gjeldsfri utenlandskroneen fripenge, nordenkronen - kan om ønskelig innføres med innvekslingsrett for den innenlandske krone etter nærmere regler.

 

3. Fripengene - gjeldsfrie penger - skal settes i omløp fra Norges Bank og Finansdepartementet som :

* Lønn til offentlig ansatte, heri til studenter.

* Borgerlønn

* Investeringer i bygg, anlegg og næringsliv.

* Forskning betalt av det offentlige.

* Rentefrie lån til alle verdige lånetrengende, - i hovedsak mot pant. ( Ikke gjeldsfrihet ) Lån fra kredittkort i NB må ikke rentebelastes. Lån som ikke kan betales, slettes. Ingen må bli gjeldsslave.

* Kjøp av varer og tjenester fra folkets næringsliv

* Gaver og donasjoner

 

4. For å unngå inflasjon må pengene sirkuleres tilbake til sin kilde i NB, for eks. slik:

* Omsetningsavgift/sirkulasjonsavgift på detaljistledd (og/eller grossistledd i tillegg) i ønskelig omfang.
* Skatter etter som man finner det nyttig, ønskelig eller nødvendig.
* Salg fra statens grossistlager eller annet salg.
* Importavgift – om ønskelig
* Kjøp/omveksling av utenlandsk valuta hos NB
* Forlenging/Innkorting av lånenes nedbetalingstid om ønskelig.

 

III. Landet og resurser i hav og på land skal være i folkets felleseie og under dets kontroll. Folkeprimatet skal her erstatte Pengeprimatet.

 

IV. Folkets fire friheter skal erstatte kapitalens fire friheter. Det betyr at den frie bevegelse av mennesker, penger, varer og tjenester skal stanses eller reguleres etter demokratiske beslutninger. ( Frihandel erstattes av handel og handelsavtaler på folkenes premisser. Innvandringen stanses og erstattes av repatriering. Arbeidsinnvandring stanses for å hindre lønnsfall og ønskelige og nødvendige strukturendringer i næringslivet. )

 

V. Arbeidsprimatet skal erstatte Pengeprimatet i det private næringsliv.(For selskaper i privat eie er eierskapet minst 60% til arbeidet/de ansatte og max 40% til kapitalen) Produksjonsmidlene kommer dermed under de ansattes kontroll og ut av kapitalens kontroll og eie. ###

 

VI. Samfunnstjeneste med full lønn (Ca. 1.år) - heri militærtjeneste, barneomsorg, eldreomsorg og annet nødvendig arbeid, om nødvendig med utdanning. Betalt med fripenger.

 

VII. Morslønn, barnetrygd og fødselspremiering i tilstrekkelig grad til å høyne moderskapets status for de folkeegne kvinner.

Fødselstallet økes til 2.1 eller høyere. ( 700 000 kr for 3. barn og 500 000 kr skattefritt for hvert overskytende. I tillegg kommer borgerlønn/samfunnslønn, morstrygd og barnetrygd, betalt med fripenger. ) 

 

VIII. Det parlamentariske system avskaffes og direktedemokrati innføres.

 

IX Nordisk samarbeid settes i system på de fleste områder, særlig i utenrikspolitikk, forsvar og teknologisk forskning og utvikling.

 

 

*

Under Den folkeøkonomiske ordning er klassekamp og slaveri opphevet på nasjonalt nivå. Og den er et bidrag til demping av rasekampen.

 

Ordningen vil fjerne den ubetalelige og kriseskapende rentegjeld i samfunnet som det kapitalistiske gjeldspengesystem skaper. Og det vil alltid være penger nok i alle offentlige kasser til å betale for alt arbeid man ønsker utført. Dette - eller et liknende fripengesystem - er løsningen for alle land; særlig de fattige utviklingslandene. Ordningen vil i vesentlig grad overstyre/fjerne negative, kulturkverkende og folkeutslettende tenkemåter/mentaliteter i samfunnet og fremme de positive tenkemåter. De fem indirekte metoder et folk kan slavebindes på, umuliggjøres. Den Folkeøkonomiske Ordning er i Norge en integrert del av en større helhet. ###

 

Arbeidsinnvandring vil også, sammen med annen innvandring, hemme muligheten for måloppnåing.

*

Det oppfordres til å aktivisere Den Folkeøkonomiske Ordning på kommunalt nivå ved kommunevalg - til glede for folket, frykt og tanngnissende raseri hos bankierer og internationale pengefyrster, og bestyrtelse hos de feige og de politisk korrekte. :-D

De onde ånder må drives ut av Storting og styringsverk.

 *

 

Støttelitteratur:

Det positive pengesystem       Synspunktr og konklusjoner rundt positiv money  ###

Frikjøp A/S                                              Om nå råd elers kan være til noen nytte.

Fra Martinus Blogg.                                                         Island, sovereign money

Renten som grunnlag for det moderne slaveri.                     Renten er krisenes mor.

Nya økonomiska systemet

Vegtams nettside