Hva ravnene hvisker...

Den folkeøkonomiske ordning

Fripenger for folket - Gjeldspenger for Pengefyrstene.

 

For å friske opp våre kunnskaper, og for å bidra til folkeopplysningen, hitsetter vi en enkel framstilling av Den folkeøkonomiske ordning. Navnet er valgt for å skille denne løsningen ut fra andre løsninger under andre navn.  Ordningen er en oppsumering eller forenkling av tidligere framstillinger - ikke en erstatning.  ###  ###  ###

*

  

I. Den overordnete målsetning.

Vi vil det norske og det samiske folks overlevelse som folk i maksimal velstand og velferd i et bærekraftig samfunn i økologisk likevekt og med Norge som aktivt vernet nasjonalstat. Dette innbefatter bekjempelse av de fiender og utsugere som arbeider for å utrydde det norske folk, tilintetgjøre norsk kultur, bryte ned Norge som nasjonalstat og slavebinde hele menneskeheten. ####   ###. Annet steds blir de kalt for nidhoggere.

 

 II. Selve den pengetekniske ordning.

1. Et Norges økonomiske hovestyre (NØH) innføres med representanter fra alle viktige områder i økonomien: SSB ,NAV, Norges Bank, Statens bedrifter, Kommunenes bedrifter, LO og arbeidstakerorganisasjoner, Arbeidsgiverorganisasjonene, m.fl.

 

2. Gjeldspengesystemet avskaffes og et fripengesystem innføres.  Retten til å utstede og lage penger tas fra bankierene og gis tilbake til folket og forvaltes av Norges Bank, NØH og Finansdepartementet. Pengeverdien låses til arbeidstiden (eks. 100 kr = 1 gjennomsnittlig arbeidstime).  Dagens banker kan  bli filialer av NB, eller fortsette som før, men kan kun låne ut penger de selv eier. Renter på utlån forbys. Mot tillatelse kan det spekuleres/investeres med innskyternes penger. Bankene kan virke som betalingsbanker for kjøp og salg. En gjeldsfri utelandskrone - fripenge - kan om ønskelig innføres med innvekslings rett for den innenlandske krone etter nærmere regler.

 

3. Fripengene- gjeldsfrie penger - kan settes i omløp fra Norges Bank og Finansdepartementet som :

* Lønn til offentlig ansatte, heri til studenter.

* Borgerlønn

* Investeringer i bygg, anlegg og næringsliv.

* Forskning betalt av det offentlige.

* Rentefrie lån til alle verdige lånetrengende, - i hovedsak mot pant. ( Ikke gjeldsfrihet)

* Kjøp av varer og tjenester fra folkets næringsliv

* Gaver og donasjoner 

 

4. For å unngå inflasjon må pengene sirkuleres tilbake til sin kilde i NB, for eks. slik: 

*  Omsetningsavgift/sirkulasjonsavgift på detaljistledd (og/eller grossistledd i tillegg) i ønskelig omfang.
 * Skatter etter som man finner det nyttig, ønskelig eller nødvendig.

 * Salg fra statens grossistlager eller annet salg.

 * Importavgift – om ønskelig

 * Kjøp/omveksling av utenlandsk valuta hos NB

 * Forlenging/Innkorting av lånenes nedbetalingstid om ønskelig.

 

III. Landet og resurser i hav og på land skal være i folkets felleseie og under dets kontroll. Folkeprimatet skal her erstatte Pengeprimatet.

 

IV. Folkets fire friheter skal erstatte kapitalens fire friheter. Det betyr at den frie bevegelse av mennesker, penger, varer og tjenester kan stanses eller reguleres etter demokratiske beslutninger.(Innvandringen stanses og erstattes av repatriering. Arbeidsinnvandring stanses for å hindre lønnsfall og ønskelige og nødvendige strukturendringer i næringslivet. )

 

V. Arbeidsprimatet skal erstatte Pengeprimatet i det private næringsliv.(For selskaper i privat eie er eierskapet minst 60% til arbeidet/de ansatte og max 40% til kapitalen) ###

 

VI. Samfunnstjeneste med full lønn (Ca. 1.år) - heri militærtjeneste, barneomsorg, eldreomsorg og annet nødvendig arbeid, om nødvendig med utdanning. Betalt med fripenger.  

 

VII. Morslønn, barnetrygd og fødselspremiering i tilstrekkelig grad til å høyne moderskapets status for de folkeegne kvinner. Fødselstallet økes til 2.1 eller høyere. (700 000 kr for 3. barn og 500 000 kr skattefritt for hvert overskytende. I tillegg kommer borgerlønn/samfunnslønn, morstrygd og barnetrygd (betalt med fripenger).)

*

Dette system vil fjerne den ubetalelige og kriseskapende rentegjeld i samfunnet som det kapitalistiske gjeldspengesystem skaper. Og det vil alltid være penger nok i alle offentlige kasser til å betale for alt arbeid man ønsker utført. Dette - eller et liknende fripengesystem -  er løsningen for alle land - særlig de fattige utviklingslandene. Ordningen vil i vesentlig grad overstyre/fjerne negative, kulturkverkende og folkeutslettende tenkemåter/mentaliteter i samfunnet og fremme de positive tenkemåter. Den folkeøkonomiske ordning er i Norge en integrert del av en større helhet.  ###

Arbeidsinnvandring vil også, sammen med annen innvandring, hemme muligheten for måloppnåing.

 

 

 Vegtams nettside.