Hva ravnene hvisker...

 

Kreditorenes ånd og tenkemåte søkes drevet ut av tempelet.

 

I sitt verk ...»and forgive them their depts»… har Michael Hudson en meget grundig gjennomgang av hvordan man i det gamle Sumer, Babylon og Assyria forholdt seg til gjeld og gjeldssletting, og hvordan Jubelåret sto sentralt i Moseloven og i Jesu forkynnelse.

Han påviser at alle de gamle imperier fra Sumer, Babylon, Assyria, Egypt og til De greske bystatene og Romerriket overlevde så lenge ubetalelig agrar gjeld jevnlig ble slettet av palass og tempel, og de bukket under når denne gjeldssletting opphørte og private kreditorer og bankierer tvang ordningen ut av bruk.

I Hellas holdt Sparta lengst ut, men da kongene Agis ## og Cleomenes ville slette gjeld og føre jord tilbake til folket, søkte oligarkene hjelp utenfra - Den Achaeanske liga i allianse med Roma - og bankierene vant. Bankierenes internasjonale sølvpenger seiret over spartanernes nasjonale penger. Sølv og gull - internasjonalt gangbar mynt - er krigens penger.

Som et kuriosum kan nevnes at Spartas pengeenhet besto av jernklumper på 89 kilo av det dårligste jern, herdet i eplesidereddik for å gjøres ubrukelig til det meste annet. To okser trengtes for å dra fire penger rundt i en vogn.

Rosettasteinens tekst er også en proklamasjon om sletting av gjeld.

 

Jubelåret sto (og står ) sentralt i Moseloven. At det også var Jesu sentrale oppgave å aktivisere denne gjeldssletting for sitt utarmede folk, går fram av flere passasjer i evangeliene, selv om Paulus og andre redaktører har søkt å tilsløre hans budskap. Det vises til Luk. 4. 16-30 og til Fader Vår ... «forlat oss vår skyld som vi forlater våre skyldnere ...» Pengevekslerne ble drevet ut av templet, og Qumran-rullene bekrefter kravet om et Jubelår.

 

I dag er verden mer gjeldsatt enn noen gang før, men kirke og kristenfolk lyver friskt og religioniserer Jesu lære for å holde skjult hans sentrale budskap om sletting av gjeld.

Det trengs en ny ordning, et nytt system.

 

  Vegtams sider

 

 

 Fiskerbonden og havet – landet og havet høstes

1.Innledning.

 

I 10-12 tusen år har det bodd mennesker i Norge. De første som kom, slo seg ned langs kysten og livberget seg i det vesentlige med fiske og fangst. Da jordbruket kom, ble kysten først tatt i bruk, og vi hadde dermed Norges fiskerbonde; mennesker som livberget seg av av jordbruk, fiske og fangst.

I det siste hundreåret har fiskerbonden forsvunnet nesten totalt. Dette er i sin helhet en konsekvens av det økonomiske system; kapitalismen med sitt gjeldspengesystem og medfølgende industrialisering. Systemet krever store enheter og virker sentraliserende. De små enheter gir for lav lønnsomhet; folket blir drevet inn til byene. Og dette på tross av at fiskerbonden ligger på samfunnsregnskapets inntektsside, mens det meste som blir finansiert over statsbudsjettet, ligger på utgiftssiden. Asyl og flyktningindustrien hører hit. Den krever alene omtrent hva vi årlig bruker av oljefondet; dvs.: flere hundre milliarder kroner.

 

Men slik trenger det ikke være. Fiskerbonden kan gjenreises med stor økonomisk vinning for land og folk. Det hele er et spørsmål om prioritering og økonomisk ordning.

La oss se hvordan det kan gjøres:

*

 

 Fiskerbondens venn og hjelper

 

II Materiell målsetning.

1. To tusen – 2000 - driftsenheter eller småbruk opprettes langs kysten fra Svinesund til Grense Jakobs elv i områder som enten alt er fraflyttet eller står i fare for å bli fraflyttet.

2. De skal ta landet i bruk og produsere mat; fisk, kjøtt, skinn (heri skinn av villmink med jakt  på samme), dun, forvaltning av ærfugl, poteter, grønnsaker, honning ... og hva man nå ellers kan få fram av slike varer i slikke omgivelser.

3. Familiens og folkets viktigste mål er å lage unger i et folk i ferd med å dø ut.

4 Tiltaket vil skaffe betydelige valutainntekter for landet.

5. Det vil bli betydelige synergieffekter i kystmiljøet.

 

 

 Hard valuta 

 

III Immaterielle målsetninger.

1.Fiskerbonden skal være en institusjon i pakt med, og til fremme av, norsk kultur.

2. Han vil virke til styrking av samholdskraften i folket og samfunnet.

3. Å skape trivelige og meningsfulle arbeidsplasser for ungdommen, i pakt med natur, folkelynne og folkekultur.

4. Å skape gode og trygge oppvekstkår for barn i folkets ånd og tradisjon. 

 

 

Utviket sammen med nordmenn i kanten av breen 

 

IV. Betingelser, vilkår og plikter

1. Et minstemål av jordbruksmulighet må være til stede: 10 vinterforede sauer med tilstrekkelig sommerbeite kan tjene som nedre grense.

2. Åkerland til potet, grønnsaker og bær nok til minst det dobbelte av familiens eget forbruk.

3. En kvote på 25 tonn fisk blir knyttet til bruket.

4. Et standsmessig bondefiskerhus reises på driftsenheten. Minimum 240m2. På grunn av værforhold helst i stein.

5. Drivers etterkommere har førsterett til å overta ved generasjonsskifte.

6. Våningshus og driftsbygninger eies av staten og leies billig ut til driver. 

 

 

 Uten tørrfisken hadde ikke vikingene kommet langt

 

V Organisering.

1. Staten legger til rettes og etablerer driftsenhetene og står som eier. Et statlig kontor under Fiskeri- og/eller Landbruksdepartementet står for arbeid og drift.

2. På hver driftsenhet bygges det våningshus for hver oppsitterfamilie, driftsbygning for sau og/eller geit, samt sjøhus med rorbuer, slokvern til fiskeavfall og lite fryseri. Utleiehytter ved behov.

3. Oppsitterfamilien, fiskerbøndene, leier av staten til lav leie; ca 5000kr/mnd.

4. Ung familie av norsk/samisk opprinnelse er et ufravikelig krav.

5. Folk med tilknytning til stedet prioriteres. 

 

 Utrydningstruet sammen med nordmannen.

Geita er en utmerket krattrydder i samarbeid med fiskerbonden.

VI Finansiering

Bolighus: kr. 3000000

Driftsbygning: kr. 2000000

Sjøhus med lite fryseri og rorbuer: kr. 1000000

Utleiehytte ved behov ...................

                                                                  kr 6000000 = 6 millioner per gård.

Totalt: kr. 6 millioner x 2000 =                    kr. 12000000000 = kr. 12 milliarder.

Dette er investeringer, skapt av fripenger laget av intet.

Dette skal ikke betales tilbake til staten.

Skatteinngang og synergieffekter av denne investering vil være betydelige. 

 

 En tapper kriger - fiskerbondens venn

 

VII Statens drift av gården.

Ubeskattet lønn til fiskerbønder per år: 4000x400000kr = kr. 1600000000

Vedlikehold per år per enhet:            kr. 60000

- I leie fra brukere per år per enhet: kr. 60000

- skatt fra inntekt av fiske, jordbruk,

                                      rorbu m.m. ca kr. 80000x2000= kr. 160000000

Statens netto driftsutgift per år :          kr. 1440000000 = 1.44 milliarder per år

 

For 1.44 milliarder kroner over statsbudsjettet kunne vi fått 4000 fiskerbønder og deres inntektsskapende virke i samfunnet. For de 255 milliarder hentet fra oljefondet i 2018, og brukt i asylindustrien på samfunnsregnskapets utgiftsside, kjøper vi oss folkenes - samers og nordmenns – undergang.

 

Våre folkevalgte tillitsmenn har ikke prioritert til folkets beste.  De valgte asylmottak for fiskerbonde. Dette forteller at det trengs nye politikere og et nytt parti.

 

 

Foredling av markens grøde 

 

VIII Gårdens inntekt for fiskerbonden.

Lønn til ektepar. kr. 400000 x 2 =               kr. 800000

Inntekt av fiskekvote på 25 tonn:

25000kg x 20(?) kr/kg                                kr. 500000

Inntekt fra jordbruk og fehold ...?

Inntekt fra utleie av rorbu og hytter ...?

Turistfiske kan utleies på gr.lag av salg fra fiskekvoten. ....................

 

Samlet for ektepar på driftsenheten ...   > kr. 1300000 = 1.3 millioner.

 

En anstendig familieinntekt for ærlig arbeid på samfunnsregnskapets inntektsside.

*

 

Norsk buhund... fiskerbondens venn og arbeidskammerat

 

 

Ærfugl på reir; en hjelper og medarbeider ... vernet og beskyttet av fiskerbonden

*

 

Prosjektet kan i sin helhet finansieres ved fripenger utstedt av Norges Bank og formidlet av Finansdepartementet gjennom de retningslinjer Den Folkeøkonomiske Ordning foreskriver. Dvs.: Uten å belaste skattebetalerne. Samfunnsreknskapets inntektsside vil øke til velstand og velferd for alle.

 

 

 En moderne fiskerbonde. 

Det trengs systemendring. ###  Det er på tide folk slutter å dra Velgersangen

 

PS.

Han Mons ville være med ut i Værran ... Han er advart om ørna...

 

Norsk skogkatt

*

Gåsvær.

Fleinvær.

Helligvær

Brunvær.

Risvær

Karlsøyvær

Lundøya      ###   ###

Rørstad

Åsvær   Bilder

Karlvåg (Kaldvåg)

Vegtams nettsider

 ...Og forlat oss vår gjeld som vi forlater våre skyldnere...

Et evig jubelår innføres.

 

 

Prinsipprogram for Den Folkeøkonomiske Ordning. 

 

I. Den Folkeøkonomiske Ordning er et uregistrert politisk parti som søker seg registrert for å kome inn på Det Norske Storting.

 

1. Partiets navn: Den Folkeøkonomiske Ordning.

 

2. Partiets grunnleggende verdi: Folket. Folket er verdifullt.

Alle folkene er verdifulle.

 

3. Partiets overordnete mål: Folkets overlevelse som folk.

 

Vi vil det norske og det samiske folks overlevelse som folk i maksimal velstand og velferd i et bærekraftig samfunn i økologisk likevekt og med Norge som aktivt vernet nasjonalstat. Dette innbefatter bekjempelse av de fiender og utsugere som arbeider for å utrydde det norske folk, tilintetgjøre norsk kultur, bryte ned Norge som nasjonalstat og slavebinde hele menneskeheten. #### ###. Annet steds blir de kalt for nidhoggere.

 

4. All innvandring av et hvert slag stanses. Repatriering av de folkefremmede som er i landet, startes. Statsborger med to eller flere statsborgerskap mister sitt norske. For de som ikke vil eller kan la seg repatriere, opprettes det to asylbyer, en for kvinner og barn og en for menn. Her kan de bo trygt og selvforsørgende i gode kår resten av livet, eller til de finner det mulig eller ønskelig å reise heim.

 

5. Et nytt rettsoppgjør dras i gang mot den politiske eliten i landet som har styrt de to folkene mot sin undergang.

 

II. Den pengetekniske ordning.

1. Et Norges økonomiske hovedstyre (NØH) innføres med representanter fra alle viktige områder i økonomien: SSB, NAV, Norges Bank (NB), Statens bedrifter, kommunenes bedrifter, LO og arbeidstakerorganisasjoner, arbeidsgiverorganisasjonene, m.fl.

 

2. Gjeldspengesystemet avskaffes og et fripengesystem innføres. Retten til å utstede og lage penger tas fra bankierene og gis tilbake til folket og forvaltes av Norges Bank, NØH og Finansdepartementet. Pengeverdien låses til arbeidstiden (eks. 100 kr = lønn for 1 gjennomsnittlig arbeidstime). Dagens banker kan bli filialer av NB, eller fortsette som før, men kan kun låne ut penger de selv eier. Renter på slike bankutlån forbys. Mot tillatelse kan det spekuleres/investeres med innskyternes penger. Bankene kan virke som depositobanker for folks penger og betalingsbanker for kjøp og salg. En gjeldsfri utenlandskroneen fripenge, nordenkronen - kan om ønskelig innføres med innvekslingsrett for den innenlandske krone etter nærmere regler.

 

3. Fripengene - gjeldsfrie penger - skal settes i omløp fra Norges Bank og Finansdepartementet som :

* Lønn til offentlig ansatte, heri til studenter.

* Borgerlønn

* Investeringer i bygg, anlegg og næringsliv.

* Forskning betalt av det offentlige.

* Rentefrie lån til alle verdige lånetrengende, - i hovedsak mot pant. ( Ikke gjeldsfrihet ) Lån fra kredittkort i NB må ikke rentebelastes. Lån som ikke kan betales, slettes. Ingen må bli gjeldsslave.

* Kjøp av varer og tjenester fra folkets næringsliv

* Gaver og donasjoner

 

4. For å unngå inflasjon må pengene sirkuleres tilbake til sin kilde i NB, for eks. slik:

* Omsetningsavgift/sirkulasjonsavgift på detaljistledd (og/eller grossistledd i tillegg) i ønskelig omfang.
* Skatter etter som man finner det nyttig, ønskelig eller nødvendig.
* Salg fra statens grossistlager eller annet salg.
* Importavgift – om ønskelig
* Kjøp/omveksling av utenlandsk valuta hos NB
* Forlenging/Innkorting av lånenes nedbetalingstid om ønskelig.

 

III. Landet og resurser i hav og på land skal være i folkets felleseie og under dets kontroll. Folkeprimatet skal her erstatte Pengeprimatet.

 

IV. Folkets fire friheter skal erstatte kapitalens fire friheter. Det betyr at den frie bevegelse av mennesker, penger, varer og tjenester skal stanses eller reguleres etter demokratiske beslutninger. ( Frihandel erstattes av handel og handelsavtaler på folkenes premisser. Innvandringen stanses og erstattes av repatriering. Arbeidsinnvandring stanses for å hindre lønnsfall og ønskelige og nødvendige strukturendringer i næringslivet. )

 

V. Arbeidsprimatet skal erstatte Pengeprimatet i det private næringsliv.(For selskaper i privat eie er eierskapet minst 60% til arbeidet/de ansatte og max 40% til kapitalen) Produksjonsmidlene kommer dermed under de ansattes kontroll og ut av kapitalens kontroll og eie. ###

 

VI. Samfunnstjeneste med full lønn (Ca. 1.år) - heri militærtjeneste, barneomsorg, eldreomsorg og annet nødvendig arbeid, om nødvendig med utdanning. Betalt med fripenger.

 

VII. Morslønn, barnetrygd og fødselspremiering i tilstrekkelig grad til å høyne moderskapets status for de folkeegne kvinner.

Fødselstallet økes til 2.1 eller høyere. ( 700 000 kr for 3. barn og 500 000 kr skattefritt for hvert overskytende. I tillegg kommer borgerlønn/samfunnslønn, morstrygd og barnetrygd, betalt med fripenger. ) 

 

VIII. Det parlamentariske system avskaffes og direktedemokrati innføres.

 

IX Nordisk samarbeid settes i system på de fleste områder, særlig i utenrikspolitikk, forsvar og teknologisk forskning og utvikling.

 

 

*

Dette system vil fjerne den ubetalelige og kriseskapende rentegjeld i samfunnet som det kapitalistiske gjeldspengesystem skaper. Og det vil alltid være penger nok i alle offentlige kasser til å betale for alt arbeid man ønsker utført. Dette - eller et liknende fripengesystem - er løsningen for alle land; særlig de fattige utviklingslandene. Ordningen vil i vesentlig grad overstyre/fjerne negative, kulturkverkende og folkeutslettende tenkemåter/mentaliteter i samfunnet og fremme de positive tenkemåter. De fem indirekte metoder et folk kan slavebindes på, umuliggjøres. Den Folkeøkonomiske Ordning er i Norge en integrert del av en større helhet. ###

 

Arbeidsinnvandring vil også, sammen med annen innvandring, hemme muligheten for måloppnåing.

*

Det oppfordres til å aktivisere Den Folkeøkonomiske Ordning på kommunalt nivå ved kommunevalg - til glede for folket, frykt og tanngnissende raseri hos bankierer og internationale pengefyrster, og bestyrtelse hos de feige og de politisk korrekte. :-D

De onde ånder må drives ut av Storting og styringsverk.

 *

 

Støttelitteratur:

Det positive pengesystem       Synspunktr og konklusjoner rundt positiv money  ###

Frikjøp A/S                                              Om nå råd elers kan være til noen nytte.

Fra Martinus Blogg.                                                         Island, sovereign money

Renten som grunnlag for det moderne slaveri.                     Renten er krisenes mor.

Nya økonomiska systemet

Vegtams nettside

 Ondskapens kilde ligger i Bibelen

 

 Sionismen var og er den politiske bevegelse blant jøder som virker for å skaffe dem et eget hjemland.

 

Under 1. Verdenskrig, da det så ille ut for Tysklands motstandere, lovet jødene å bringe USA inn i krigen om de fikk et eget land.  Slik kom Balfour-ærklæringen i stand. De fik en del av Palestina som sitt land i 1948. Staten Israel var skapt og godkjendt gjennom FN. Siden har en permanent krigstilstand hersket i Midtøsten. Og Alle krigene har vært for Israel. Flere millioner mennesker er drept, mer enn en million barn er drept og millioner flyktninger fordrevet fra sine hjemland. I Irak alene ble det drept 500 000 barn. "Det var verdt det", sa kryptojødinnen Madeleine Allbrigt 

 

Toraen, Det gamle testamente, ble ferdig skrevet og redigert under jødenes babylonske fangenskap. Da Den nye pakt ble tvunget på folket, heter det i skriften: "Alt folket gråt da de hørte lovens ord". Den Gud som kommer til syne i Toraen, Talmud og Judaismen, er et ondt vesen, og helt klart Den onde. Satan, motstanderen til jødeguden Herren, kan da meget vel være Den gode Gud i form av Lucifer; lysbæreren, den som bringer lys, innsikt, sannhet og forståelse til menneskene. Fra Toraen har det i ettertid gått en stri strøm av ondskap, sorg, lidelse, krig, fattigdom og nød ut over menneskene. ###   ###. Bibelen - Det gamle og Det nye testamente er en stridt strømmende ondskapens kilde. Koranen er en avlegger av Bibelen, og Allah = Herren.

 

Det er gode grunner til å tro  at Kristendommen og Talmud ble skapt av Levittene som redskap i deres tjeneste. I dag ser vi disse tre religioner sammarbeide om å bryte ned Europa gjennom innvandring av fremmede folkeslag. Frimureriet har samme mål.

 

I Toraen heter det at Herren skapte jødene som sitt eiendomsfolk, foran alle de andre folkene, og foran alt annet i skaperverket. Han skapte dem i sitt bilde. Dette er rasismens kilde; herrefolktenkningen. I virkeligheten er det selvsagt omvendt; det var Levittene, elitejødene, som skapte jødenes gud i sitt bilde. Det jødiske folk ble det første offer. Jødeguden, Toraen og Talmud som memkomplekser er trolig de verste åndsprodukter menneskene har skapt. Og det var levittene som begikk skaperverket. Og fremdeles er de virksomme.

 

Jødeguden har i Toraen lovet jødene å bli verdens herrer om de tjener ham og holder loven; budene og forbudene. Det er dette som nå er kommet langt i sin utvikling. I Israel kan jødene i fred og ro utvikle alle de våpen som trengs for oppgaven; atombomber, nøytronbomber, hydrogenbomber, misiler, kjemiske våpen og biologiske våpen som også kan gå mot genetiske markører. 

 

En slik kilde for ondskap kan ikke stoppes om den får utvikle seg langt nok. Den må derfor stoppes i tide. Staten Israel må avvikles og oppløses, og landet gis tilbake til palestinerne.

 

Dette kan gjøres ved at verdens alle land legger press på Israel for selvoppløsning, særlig gjennom økonomisk boikott, og organisert gjennom FN.

 

Jødene kan så få slå seg ned der de blir tatt imot. Staten New York i USA vil kunne romme dem alle. 

 

Om ikke jødene i staten Israel, blir stanset, betyr det i verste fall menneskehetens undergang, eller i beste fall at menneskene blir slaver under NWO. Ondskapen må holdes under kontroll. Best gjør man det trolig om man forbyr omskjæring med de strengeste straffer  ###  ###  ###  ### ###. Da blir Herren overlatt til seg selv uten hjelpere, og Judaismen er opphørt. :-D 

###  ###  ###

 

 

 Men i de byene som tilhører disse folkene, og som Herren din Gud vil gi deg til eiendom, skal du ikke la en eneste skapning få leve som drar ånde. (Mos 5, 20,16)

 '************************************

 

 

Heim

************** 

 

 

 Folket utfjottes

 

Under den rådende politiske galskap i Norge  er alle partier fra Rødt til Frp folkesvikerpartier, og politikerne er folkesvikere som driver fram folkemord på nordmenn og samer. Slik er det også ellers i Europa.

Og media av de fleste slag er løgnorganer som har som oppgae å fjotte ut folket til å stemme på pakket ved valgurnene.

Om utfjottingen har gått bra, hører man gjerne denne stubbene når røystesedelen går i urna, uansett hvilket parti det blir stemt på ...

 

Dæ vilj e ha,
då bli e gla,
gjeld over øyran  e så gildt å bra.
Folke skal døy,
heilt uten støy,
meir utta samme slage.
 ...
Å sudderuttan duttan dudeluttan dei,
å tjo fadera å tjo faderei,
å gjelda ska øk å folke bær i vei,
å meir utta samme slage.
... tjo
 
Stubben går i reilendertakt så den utfjottede kan danse på heimvei etter å ha "gjort sin borgerplikt".