Hva ravnene hvisker...

 

Det stunder til valg i 2017.

 

Å stemme på et av folkesvikerpartiene gjør oss delaktige i det pågående folkemord på nordmenn og samer disse partiene (med et mulig unntak av Frp) driver fram gjennom sin politikk.

 

I de siste tiår har det vært umulig å stemme uten å bli medskyldig i den rådende galskap. Det er vår mening at dette har endret seg ved dette valget. Forandringen heter Alliansen. Vi oppfordrer derfor folk til å stemme på Alliansen i alle fylker. I Hedmark går det også an å stemme på Norgespartiet.

 

 Det er mye som mangler på at Alliansen har et program vi er helt fornøyd med, særlig gjelder dette innvandring og pengeteknikk, men vi får arbeide med saken over valget.

 

Tenk hvilken glede det ville blitt i Røysa om ett eller flere av foræderpartiene falt under sperregrensen og Alliansen og Norgespartiet kom på Tinget.  :-D

 

Stem Alliansen

 

 

Vi hitsetter ovenfor konklusjonen av den vitenskapelige historiske analyse og utgreiing vi finner i Kerry Boltons verk Revolution From Above.

 

Når vi ser hvordan «kunsten» også blir utnyttet av De Internasjonale Pengefyrster til å utfjotte folket, faller det oss i tanker hvordan dronning Sonja har stilt seg som den høye beskytter av «Moderne kunst» - dette forunderlige ingen forstår – som erstatning for etnisk, nasjonal,  historisk, folkebevarende og begripelig kunst.

 

Den moderne kunst er internasjonal, globalistisk og uten tilknytning til folkenes tradisjoner, og derfor velegnet til å gjøre dem til historieløse slaver i tjeneste for sine herrer under Den Nye Verdensorden...

I tillegg blir følgende saker beviselig tungt økonomisk støttet av Pengeveldet i følge Bolton: 

 • Globalisering og privatisering av alle slag

 • Multikulturalisme og innvandring

 • Feminisme (for å bryte ned familien og øke arbeidskraft og skattegrunnlag.)

 • Statlig barneoppdragelse

 • Liberalisering av narkotika

 • Fri abort

 • Åpne grenser

 • Og «gode saker» av alle slag i navnet til «demokrati», «frihet», «antirasisme», «antisemitisme», «kristendom» og «humanisme».

 

Så kommer «krigen mot terror» og «krigen mot klimakrisen» for å kunne skattlegge folket og holde dem i konstant og lydig alarmberdskap.

 

Det hører med i bildet at CIA har vært ytterst hjelpsome på de fleste felter, ikke minst med finansieringen.

Det hører også med i bildet at dette nettverket av plutokrater -  bankierene, De internasjonale pengefyrster - for det meste tilhører De utvalgte ... De dyrker Jusaismen.

  

  

Fra en av våre åndsfrender og jotunbankere har vi fått tilsendt stoff av meget interessant slag. I sine studier var han masterstudent i menneskets adferdsøkologi på NTNU.

Vi gir ham ordet:

Til Vegtam

Jeg sender her vedlagt til deg en hypotese som jeg skrev mens jeg var student på hovedfag i menneskets atferdsøkologi (biologi) på NTNU. Hypotesen er en resonnering ut i fra evolusjonær forståelse som fører fram til at man er nødt til å konkludere med at det eksisterer en etnisk-religiøs gruppe som har kontroll over det vestlige samfunnet. 
 
Fordelen med denne hypotesen når man skal si sannheten om jødene, er at den er virkelig fullstendig hypotetisk utledet (altså uten å ofre jødene en tanke på forhånd). Det vil si den er utledet ved å lete etter en ledig nisje i et stort menneskesamfunn som praktiserer universell altruisme. Denne hypotesen har sin tilblivelse i det at jeg som hovedfagsstudent ville finne den ultimate måten å føre genene sine videre på i vårt vestlige samfunn. 
 
Før jeg skrev denne hypotesen så var jeg som alle andre indoktrinert i forhold til jødene og reagerte emosjonelt avvisende på enhver negative beskrivelse av jødene og deres handlinger. Hos meg hadde de virkelig de uskyldiges offerstatus, akkurat slik som vår elite programmerer oss til å reagere. Men etter at jeg hadde skrevet hypotesen og deretter leitet noen timer på nettet etter informasjon om en etnisk gruppe som kunne stemme med hypotesens kriterier, så var jeg befridd fra all indoktrinert tenkning om jødene. Jeg klarte etter dette å se jødene på en helt ny måte. 
 
Dette betyr altså at denne hypotesen har kraft i seg til å befri folk fra det synet som man programmeres til å ha om jødene. Hypotesen vil nok ikke befri alle som leser den, den stiller krav til abstrakt logisk tankegang med evolusjonær vinkling, men den vil klare å befri noen.  
 

Vi går til hypotesen Hypothesis. 

 

Så vidt vi kan se er det ingen folkegruppe i historisk tid hypotesen fanger bedre inn enn nettopp jødene. Deres ferd gjennom historien forklares av hypotesen. Den italienske mafia og de kinesiske triader er også parasiterend grupper på menneskeheten, men de tilfredsstiller ikke vår gruppes alle kriterier - særlig ikke det religiøse.

 

I sine arbeider har Kevin MacDonald i vesentlig grad kastet lys over jødene som folkegruppe i et sosiologisk/psykologisk perspektiv. Og vi ser at hypotesen  forklarer deres adferd slik han beskriver den. 

 

Vi er av den mening at jødenes agenda, slik den blir beskrevet av hypotesen, ble utviklet under det babylonske fangenskap. Dette blir nøye påvist i Kontroversen om Sion slik det blir framstilt av Douglas Reed. "Alle mennesker gråt da de hørte lovens ord."

 

I dag er ca. 90 % av jødene khazarer, et tyrkisk/mongolsk folk som konverterte til judaismen på 700-tallet. De har dermet ingen historisk tilknytning til Israel eller er en del av de semittiske folkeslag. Men de har skapt det sionistiske monstret Israel - de har skapt sitt miljø.

 

Carl Gustav var en forstandig mann – han ville ikke samarbeide med Freud.

 

Mye tyder på at da Kogsspeilet ble skrevet for ca 800 år siden, var det enda en rest av folkekjærlighet og samholdskraft igjen i røysa og litt kunnskap om betingelsene for fokets overlevelse og trivsel. Trolig var dette en rest fra den tid åsatroen rådde.

Hør bare: 

Om det kommer uår i folket, er det verre enn om det kommer uår i landet. Et land kan bli hjulpet om det står vel til i grannelandene og kyndige menn ordner med tilførselen derfra. Men om det blir uår i folket, i landets seder, da følges det av de aller største skader. For ingen kan kjøpe fra andre land seder eller mannevett om det ødelegges eller spilles som før fantes i landet.

 

I dag er folkeegne seder og mannevett mangelvare og folket er på vei mot selvutslettelse. Det mangler ikke på at man springer til fremmede land for å hente hjelp – dog uten at vi ser noen virkning av idretten:

 • Arbeiderpartiet dro til det jødestyrte Sovjetunionen etter visdom.

 • SV sendte Knut Løfsness til det jødekontrollerte Øst-Tysklan for å bli kurset.

 • Rødt har lært av jøden Karl Marx

 • Kristelig folkeparti priser blodofferet på Golgata til Jehovas tilfredshet og sverger til jødenes pengeteknikk.

 • De borgelige partiene holder seg til kapitalismen, pengeprimatet og gjeldspengesystemet: alt jødiske oppfinnelser til folkeplyndring og egen vinning.

 • Og Miljøpartiet De Grønne holder seg til alle disse ting i tillegg til å være ledet av khazarjøden Rasmus Hansson. Videre er de fleste av dem «humanister».

 

Og storparten av folket bekjenner seg til Jehova og dyrker ham – når de ikke springer til valgurnene og ber om mer av den rådende galskap. Noen er begynt å søke tilflukt hos Allha og slippe løs muslimeri av medinatapning...

Kan det bli verre?

 

Vi anbefaler at man søker tilbake til de gamle seder – kanskje mannevettet da vil sildre tilbake...

Og vi anbefaler Den folkeøkonomiske ordning som pengeteknisk og økonomisk rammebetingelse for folkets økonomiske liv.

 

Jung visste hva han pratet om ...

  

Fra Den Nordiske Motstandsbevegelsens nettsider finner vi de følgende punkter fra den pengetekniske siden av deres program:
Man vil:

•Forlate den nåværende finansordningen.
•Innføre en statskontrollert sentralbank med monopol på å skape penger.
•Avskaffe renten.
•Innføre en avgift for de som holder betydelig kapital ute av sirkulasjon


Dette betyr at man vil:


1) avskaffe de nasjonale pengeenheter for de enkelte land i Norden og innføre en felles sentralbank og en felles myntenhet.

 

2) benytte en avgift eller negativ rente for å jage private penger og investeringer rundt i økonomien etter ønske eller behov fra det offentlige.
( Punkt 2) er i pakt med teoriene til Silvio Gesell. Om Gesell sa  Keyns: Når Marx er glemt vil Silvio Gesells tanker fremdeles leve videre. (Fritt etter hukommelsen.))


Ad 1): Dette peker i retning av en sentralstyrt og sterk stat med tendens til oppløsning av nasjonalstatene.

 

Ad 2): Ordningen er hverken ønskelig eller nødvendig.


La det være sagt: Ordningen er grei nok og vil nok føre mot de overordnete mål, men vi foretrekker en helt annen løsning.


Vi foretrekker:

1) At de nasjonale pengenheter beholdes for de enkelte land med egen tilhørende sentralbank, og at en felles myntenhet, Nordenkronen, innføres i tillegg med tilhørende sentralbank.
Nordenkronen fungerer som utenlandskrone, de nasjonale myntenheter gjør det ikke, men kan veksles til Nordenkrone.
Dette gir større selvråderett og fleksibilitet i økonomien for de enkelte land, og større uavhengighet overfor utlandet. Uten sin nasjonale pengeenhet mister folkene en frihetsgrad.

 

2) Gjennom sentralbanken og Finansdepartementet har folket til rådighet alle de penger som trengs til investeringer eller kjøp fra næringslivet. Negativ rente er derfor unødvendig. De private kapitaler kan hvile trygt hvor de er, og øke i verdi med de fallende priser.

                                                            *

Vi er av den oppfatning at Den Nordiske Motstandsbevegelsen legger opp til en unødvendig og uønskelig sterk økonomisk sentral statsdannelse som ikke har gjenklang i folkene.
Slikt vil bare føre til motstand mot det ønskelige og nødvendige nordiske samarbeid som vil måtte komme om de nordiske folkene skal overleve i livskampen.
Vi oppfordrer derfor Motstandsbevegelsen til å revidere sin pengeteknikk. Et tips til slikt finner man her:

 *

Programmet ellers er en annen sak ... men høyst verdifullt siden folkets overlevelse er det sentrale punkt.